Temmuz 01, 2022

HUNLAR

Kır faresi derisinden yapılmış giysiler giyen birtakım atlılar, özel­likle Avrupa'nın doğusunda görül­meye başlamışlardı. "Hun" adı veri­len bu insanlar önlerine çıkan kent­leri yağmalıyor, kabileleri soyup so­ğana çeviriyorlardı. Atlarının üstün­de yiyip içiyor ve yine atlarının üs­tünde uyuyorlar, kendilerine diren­meyip teslim olanlara ise ağır vergi­ler ödetiyorlardı.

HUNLAR

Bugün bile onların kim oldukları­na dair tartışmalar sürüyor. Önceleri bu insanların Xiong-nu isimli göçe­be Korelilerin torunları oldukları id­dia edildi. Çin prensleri, bu çok sa­vaşçı olan göçebe Korelilere karşı ünlü Çin Seddi'ni inşa etmişlerdi. Ne var ki, Koreli göçebe kabilesi te­zi bugün tamamen terkedilmiş bulu­nuyor. Avrupa'yı titreten Hunların Moğollar ve Türkler gibi bir Ural-Altay halkı olduğu kabul ediliyor. Kökenleri ne olursa olsun, As­ya'dan Ural Dağları üzerinden Avrupa'ya giren Hunların bu eyleminin arkasındaki ne­den açlık ve soğuktu... Tarihte, hak­larında en asılsız bilgiler üretilen topluluklardan biri oldular... Birçok batı kaynaklı kitapta onların acıma­sızlığından söz edildi, "Hun" keli­mesi barbarlık ve terör ile anıldı. 

HUNLAR

Hunların çok iyi ata bindikleri, çok iyi ok attıkları ve güçlü birer sa­vaşçı oldukları bir gerçekti... Çoğu kez esir ettikleri düşmanlarını öldür­mez, onları kendi orduları içinde asimile ederlerdi. Sonuçta Hunlar, içinde küçük bir azınlık durumuna düştükleri dev bir uluslar mozaiği oldular... Bu bağlamda, Avrupa'da yeni kurulan Hun Birliği, etnik ya da ulusal bir kökene değil, siyasal temellere dayanıyordu. Bugün bir­çok tarih uzmanı, Hunların Avru­pa'da çok geniş topraklar elde etme­lerini, çok iyi diplomasi kuralları uygulamalarına, zekâ ve kurnazlık­larına bağlıyor.

HUNLAR

"Tanrının sopa­sı" lakaplı Atilla'nın, Avrupa'daki ilerleyişini, diğer güçlerin araların­daki anlaşmazlıkları kullanarak gerçekleştirdiği biliniyor. Gerek Doğu ge­rekse Batı Roma İmparatorluğu ile her zaman iyi ilişkiler kurmuş ve Roma lejyonlarıyla sürekli karşı karşıya gelmekten kaçınmıştı. Nite­kim, bazı Roma imparatorları, daha kuzeyden gelecek barbar kavimleri­ne set oluşturması için Atilla'ya Tu­na boylarına yerleşme izni vermişti.

HUNLAR

Batı Avrupa Hun İmparatorluğu Atilla ile öylesine özdeşleşmiş, öy­lesine onun ince diplomasi oyunları üzerine kurulmuştu ki, M.S. 453 yı­lında Attila'nın ölümünden sonra kı­sa bir süre içinde parçalanmaya baş­ladı. Hun Birliği'ni oluşturan ulusla­rın her biri kendi beyliklerim ve kral­lıklarını ilan ettiler.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (II)

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (II)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (VI)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (VI)

Rumeli Korunabilir Miydi? (IV)

Rumeli Korunabilir Miydi? (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Düşünceli Olmak

probiyotik

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

bubble30

KAYISILI DONDURMA TARİFİ

Nielawore

ÇAPKINLAR ÇAPKINI TANRI: ZEUS

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun