Friendz10 Sosyal Medya İçerik Platformu yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin
işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her
türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, Friendz10 Sosyal Medya İçerik ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi tarafından veri
sorumlusu sıfatı ile;
- Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
- Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
- Güncelliği ve doğruluğu korunarak,
- İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilmek üzere,
işlenmektedir.
İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması,
kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye
aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
Friendz10 Sosyal Medya İçerik veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
- Açık rızanın varlığı (“m.5/1 ve m.6”).
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-
ç”).
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).