Haziran 14, 2024

Zenta Muharebesi

İkinci Viyana Kuşatması'nın başarısız olmasın dan sonra, Osmanlı ordu ları birkaç cephede birden mücadele ettiler. Ancak IV. Mehmed ordunun başına geç medi. Bunun üzerine ordu ayaklanıp sultanı tahttan indirdi. IV. Mehmed'den sonra tahta geçen II. Süleyman ve II. Ahmed de orduya komutanlık yapmadılar. Halbuki dönemlerinde Avusturya, Venedik, Rusya ve Lehistan'la savaş de vam ediyordu.

Zenta Muharebesi

II. Ahmed'in ölümünden sonra, 1695'te tahta çıkan II. Mustafa, kendisine Kanuni Sultan Süleyman'ı örnek al mıştı. Kendi komutası altında yapacağı bir seferle yıllardır süre gelen yenilgilere son veri leceğine ina nıyordu. Tahta çık tıktan sonra Sakız'ın Ve nediklilerden kurtarılması, Venedik donanmasının mağlup edil mesi ve ardından Kırım Ha nı'nın Lehistan'da başarı ka­zanmasıyla iyice cesaretlenen II. Mustafa, 1695’te ilk seferi ne çıktı.

Zenta Muharebesi

Saksonya Elektörü II. Fre derik August'un komu tasında Temeşvar'ı ele geçirmeye çalışan Avusturyalılar, II. Mustafa'nın Ağustos ayında Belgrad önle rine geldiği haberini aldılar. Osmanlı ordu su 25 Ağustos'ta rahatlıkla Tuna Nehri'ni geçti. Bir kaç gün sonra da, Tisa ve Tu na nehirlerinin birleştiği mev kide kurulmuş olan Titel Ka lesi'ni kuşattı. II. Frederik geri çekildi. Onun yardımına gelen Ge neral Veterani, Olasc mevkiinde Osmanlı saldırılarını karşıla dı.

Zenta Muharebesi

İki saldırıyı başa rıyla karşılayan Ve terani, 22 Eylül'deki üçüncü saldırıda ya ralandı. Bir süre sonra da öldü. Ordusu dağıldı. Lugas ve Cebes alındı. Uzun bir aradan sonra Osmanlı, bir zafer kazanmıştı. II. Mustafa törenle İstan bul'a döndü. Osmanlı karşı sında direnemeyen II. Frederik 3 Ağustos 1696'da tekrar Te meşvar'ı kuşattı. II. Mustafa da komutasındaki ordu ile Temeşvar’ı kur tarmaya geldi ve 26 Ağus­tos'ta Osmanlı, düşmanını ikinci kez yendi.

Yorumlar

  • Osmanlı'nın felaketi

  • Yavaş yavaş hezimetin ayak sesleri geliyor

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Oksijen Ölü Yıldızların Ürünü Olabilir Mi?
Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Rahatlık

probiyotik
bubble30
Nielawore

SPACE IMAGE RESEMBLING A SPINNING TOP

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun