Haziran 14, 2024

Ege Denizi’nin Oluşumu

Ege Denizi'nin bulunduğu saha ve özellikle Batı Anadolu'da faylanmalara yol açan tektonik hareketler Neojen'den (günümüz­den 5 ile 25 milyon yıl öncesi) iti­baren başlıyor. Pliyosen (günü­müzden 2 ile 5 milyon yıl öncesi) esnasında Ege Denizi'nin büyük bir kısmı kara halinde bulunuyor­du. Ancak, kuzeyde Gelibolu Yarı­madası'nın bir bölümü ve Erge­ne'nin bir kısmı göl ortamı halin­deydi. Saroz Körfezi'nden batıya doğru uzanan sığ bir deniz bulun­maktaydı. Güneyde ise deniz, Ro­dos Adası'na kadar sokulmuş, Rodos'tan başka Datça Yarımada­sı üzerinden İstanköy (Kos) Ada­sı'na kadar uzanan alan dahilinde yer yer göl havzaları oluşmaya başlamıştı.

Ege Denizi’nin Oluşumu

Ege havzasının çökmeye baş­laması yer yer Pliyosen başlarına kadar dayanıyor. Ancak bu olay Pleistosen'de (Günümüzden 1.6 ile 2 milyon yıl öncesi) en şiddetli safhasına ulaşmıştı. Pleistosen boyunca Ege sahasında tektonik olaylara bağlı olarak yer yer yük­selmeler, çökmeler ve faylanma­lar olmuş ve buna bağlı olarak da deniz sahasının yayılışı önemli öl­çüde değişmişti.

Ege Denizi’nin Oluşumu

Ege Denizi'nin çökme sonucu oluştuğuna dair en güçlü je­omorfolojik kanıt, Anadolu kıyıla­rı boyunca görülen Neojen göl çökellerine yarılmaya ve boşal­maya uğramış depolardır. Ger­çekten de Gediz ve Büyük Men­deres havzaları, Bodrum-Milas ve İzmir-Karaburun arasında Neojen gölünde birikmiş karasal killi, yer yer çakıllı ve kumlu sevi­yeler gösteren karasal tortular bu­lunmaktadır. Pliyosen sonu ve Ku­vaterner (Günümüzden 10 bin yıl ile 1.6 milyon yıl öncesi) başların­dan itibaren, aralarla Ege Deni­zi'nin bulunduğu alanlardaki küt­lelerin faylanmalarla çökmesi sonucunda, Akdeniz'in suları Ege Denizi'nin bulunduğu alana ilerle­miştir. Kara haline gelen Neojen çökelleri üzerindeki akarsular ya­taklarına gömülmeye başlamış ve giderek yarma boğazlar teşekkül etmiştir.

Yorumlar

  • ay çok acayip

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Oksijen Ölü Yıldızların Ürünü Olabilir Mi?
Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Rahatlık

probiyotik
bubble30
Nielawore

SPACE IMAGE RESEMBLING A SPINNING TOP

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun